آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی Make and Do


(a) Make.
Don't say: The carpenter did a large table.
Say: The carpenter made a large table.

(b) Do.
Don't say: You must make your work carefully.
Say: You must do your work carefully.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir