آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

کاربرد turn در بیان سن و سال


Mother, I’m turning eighteen…
مادر، داره هجده سالم میشه.

در این جمله از کلمه turn استفاده شد. معمولا زمانی که افراد می خواهند بگویند که چند ساله می شوند، قبل از عدد مربوط به سن از فعل turn استفاده می کنند.

I will turn 19 next week.
هفته بعد نوزده سالم میشم.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir