آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی word of the day .
آموزشگاه های زبان .
 

frightened


afraid; feeling fear
a frightened child
Don't be frightened.
He sounded frightened.

frightened of something What are you frightened of?

frightened of doing something I'm frightened of walking home alone in the dark.

frightened to do something I'm too frightened to ask him now.

frightened that… She was frightened that the plane would crash.

frightened for somebody I'm frightened for him (= that he will be hurt, etc.).
(informal) I'd never do that. I'd be frightened to death.


بازگشت به صفحه
word of the day
آموزش زبان انگلیسی