آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

بعضی از کلماتی که با فعل make می آیندmake a decision تصمیم گرفتن
make a suggestion پیشنهاد دادن
make a prediction پیش بینی کردن
make an excuse عذر خواستن
make a war جنگ کردن
make a peace صلح کردن
make a speech سخترانی کردن
make fun of تمسخر کردن
make progress پیشرفت کردن
make friends دوست شدن
make a noise سر و صدا کردن
make trouble درد سر درست کردن
make difference تفاوت کردن
make money پول در آوردن
make the bed مرتب کردن تخت


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir