آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

دو اصطلاح کاربردی به هم ریختن و مرتب کردنبرای جستجوی چیزی جایی را زیر و رو کردن
turn something upside down:
to make a place very untidy and messy when you are looking for something
برای پیدا کردن چیزی جایی را زیر و رو کردن
The burglars have turned our house upside down.
دزدها خونمون رو زیر و رو کردند.

برعکسش هم برای مرتب کردن از اصطلاح tidy up استفاده می شود.
tidy (also tidy up):
to make a place look tidy.
Tidy your room!
It’s time we tidied up the office.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir