آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

جملات کاربردیI am fainting with hunger
دلم از گرسنگی ضعف می رود

Why do you take his side?
چرا طرف اونو می گیری

Fortunately I wasn't hurt
شانس اوردم طوریم نشد

Don't be long
طولش نده

She sent me round the bend
از دستش عاجز شدم

We got nothing out of it
چیزی عایدمان نشد

Nothing can excuse such impoliteness
هیچ عذری برای این بی ادبی پذیرفته نیست


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir