آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی word of the day .
آموزشگاه های زبان .
 

stupendous


adjective
[more stupendous; most stupendous]
so large or great that it amazes you
a stupendous [=magnificent] fireworks display
a person with stupendous wealth

— stupendously adverb
a stupendously wealthy person


بازگشت به صفحه
word of the day
آموزش زبان انگلیسی