آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی word of the day .
آموزشگاه های زبان .
 

telecommute


verb
to work at home by using a computer connection to a company's main office
The company now allows some of its employees to telecommute.
The man telecommutes when his daughter is sick.


بازگشت به صفحه
word of the day
آموزش زبان انگلیسی