آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی word of the day .
آموزشگاه های زبان .
 

PROFUSION


formal
a large amount of something
[singular]
— often + of
a profusion of flowers/colors
[noncount]
The flowers grow in profusion.


بازگشت به صفحه
word of the day
آموزش زبان انگلیسی