آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی word of the day .
آموزشگاه های زبان .
 

alluring


adjective
[more alluring; most alluring]
very attractive : having a quality that attracts people
an alluring offer/smile/aroma


بازگشت به صفحه
word of the day
آموزش زبان انگلیسی