آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

وقتیکه میخواهید برای انجام کاری اجازه بگیریدCan I answer your question?
Can I attend the event?
Can I move to another spot?
Can I call you tomorrow?
Can I complete this later?
Can I explain myself?
Can I help you with your homework?
Can I include you in our plans?
Can I introduce you to my co-workers?
Can I inform you of some bad news?


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir