آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

عبارات کاربردی با Break


1 Break a habit.
ترک عادت

2 Break a promise
شکستن عهد و پیمان

3 Breaking off an engagement
برهم زدن نامزدی

4 Break the news to sb
خبر داغ "به کسی دادن"

5 Break the silence
شکستن سکوت

6 Break sb’s heart
شکستن دل

7 Break the ice
ایجاد صمیمیت

8 Break a record
رکورد زدن

9 Break a window
شکستن شیشه

10 Break the law.
نقض قانون


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir