آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

پسوند wise


پسوند wise در انگلیسی به معنای "به سمت...، به شکل...، مانند..." است و بسیاری از لغات انگلیسی با این پسوند ساخته شده اند:

Clockwise
در جهت عقربه های ساعت

Anticlockwise
در جهت عکس عقربه های ساعت

Likewise
به همچنین، همینطور

Crosswise
ضربدر مانند

Coastwise
در طول ساحل

Manwise
مردانه

Nowise
ابدا،به هیچوجه

Somewise
به طریقی

Sunwise
از شرق به غرب، در جهت حرکت خورشید


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir