آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

عبارات و اصطلاحات فوق العاده کاربردی با استفاده از فعل GET


It's getting serious.
داره جدی میشه

It's getting late !
داره دیر میشه !

I am getting confused.
دارم سردرگم میشم

It's getting cold!
داره سرد میشه !

I am getting better.
دارم بهتر میشم.

It's getting better.
داره بهتر میشه


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir