آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

چند عبارت کاربردی که حین مکالمه زیاد استفاده میشود


Generally
به طور کلی

As a matter of fact
در حقیقت

To be honest
حقیقتش،راستشو بخواهی

On one hand
از یک طرف،

On the other hand
از طرف دیگر

Moreover
علاوه بر این

Also
همچنین

Not also
نه تنها

Basically
اساسا

According to
بر طبق

Regarding
از لحاظ…

Fortunately
خوشبختانه

Unfortunately
متاسفانه

In addition
علاوه بر این

Whereas
در حالیکه

Therefore
بنابراین

Nevertheless
با وجود اینکه

Despite
علیرغم

Meanwhile
در همین حین، همزمان

In parallel to
در راستای…


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir