آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی word of the day .
آموزشگاه های زبان .
 

by word of mouth


adverb
by being told by another person
We found this hotel by word of mouth.


بازگشت به صفحه
word of the day
آموزش زبان انگلیسی