آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی word of the day .
آموزشگاه های زبان .
 

raze


verb
to destroy (something, such as a building) completely : DEMOLISH
— often used as (be) razed
The old factory was razed to make room for a parking lot.


بازگشت به صفحه
word of the day
آموزش زبان انگلیسی