آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

چند اصطلاح کاربردی برای بیان خیلی خسیسه


چند اصطلاح کاربردی برای اینکه بگیم طرف "خیلی خسیسه"
He's as tight as a drum.
He's as tight as Midas's fist.
He's a skinflint.
He's a penny-pincher.
He's a cheapskate.
He's a tightwad.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir