آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

دعوت کردن دوستان و نزدیکان


برای دعوت کردن دوستان و نزدیکان اغلب از عبارت های زیر استفاده می شود:
Do you want to…?
میخوای ….؟
Would you like to….?
میل داری

1- Do you want to go to the movies tonight?
میخوای امشب برویم سینما
2- Would you like to have lunch with me tomorrow?
میل داری فردا با من ناهار بخوری؟گاهی در بیان دعوت ابتدا مناسبت و دلیل مهمانی یا دعوت ذکر می شود
1- I'm giving a house warming party next Saturday. Can you come?
شنبه آینده به مناسبت (خرید) خانه جدید مهمانی داریم. می توانی بیایی؟
2- Next Sunday is my birthday party. Do you think you can come?
یکشنبه آینده جشن تولد من است. می توانی بیایی؟برای قبول دعوت عبارت های

I'd like to
(میل دارم) و شکل قوی تر آن
I'd love to
(خیلی مایلم) به کار می رود.


دیگر عبارت های رایج عبارتند از:
That sounds great/terrific
عالی است


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir