آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

چهار واژه شبیه به هم


کاربرد چهار واژه ی شبیه به هم در موقعیت های نادرست.
در بسیاری از آزمون ها ( شاید هم کنکور ) ، برای گیج کردن فراگیران به کار میرود و تکنیک جالبی ست در تست ها. در استفاده صحیح آن ها دقت کنید.
✍ 1.Commend
ستودن ، تحسین کردن
/kəˈmend/

✍ 2. Command.
دستور دادن ، کنترل کردن
/kəˈmænd/

✍ 3. Comment.
نظر دادن ، بیان ایده ذهنی
/ˈkɑː ment /

✍ 4. Commence.
شروع کردن
/kəˈmens/


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir