آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

اصطلاحات و جملات کاربردی


She has circles under her eyes.
زیر چشماش گود افتاده.

She puts on airs.
خودشو می گیره . (پر افاده ست)

You look glum today.
امروز گرفته/عبوس به نظر میای.

You are going too far.
دیگه داری شورشو در میاری.

The noise kept me awake.
سر و صدا نذاشت بخوابم.

I'm on cloud nine today.
امروز کیفم کوکه. خیلی خوشحالم.

What is lacking in your life?
تو زندگیت چی کم داری؟

I pulled him by the ears.
گوشش رو کشیدم.

Don't talk through your hat.
کشکی/الکی حرف نزن.

A word to the wise.
در خانـــه اگر کس است یک حـــــرف بس است.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir