آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

نکاتی در مورد کاربرد کلمات above و over در زبان انگلیسی


کلماتِ above و over به لحاظ معنی و کاربرد با هم برابرند و غالباً به مکانی اشاره می کنند که بالای یا برفراز چیزی قرار دارد:

  آموزش زبان انگلیسی : کلمات پرکاربرد در زبان انگلیسی         نکاتی در مورد کاربرد کلمات above و over در زبان انگلیسی

They built a new room above / over the garage .
(روی گاراژ یک اتاق جدید ساختند)

اما هنگامی که سخن از حرکت از یک سوی چیزی به سوی دیگر آن در میان باشد تنها می توان از کلمه ی over استفاده کرد:

  آموزش زبان انگلیسی : کلمات پرکاربرد در زبان انگلیسی         نکاتی در مورد کاربرد کلمات above و over در زبان انگلیسی

She threw the ball over the fence.
(توپ را از روی دیوار پرت کرد)
They jumped over the steam.
(از روی جوی پریدند)

همین طور هنگامی که سخن از پوشاندن چیزی با چیز دیگر در میان باشد فقط می توان از کلمه ی over استفاده کرد:
He put a blanket over the sleeping child .
(بچه خوابیده بود و او پتویی رویش کشید )

کلمات above و over به معنای « بیش از » نیز به کار می روند. در این صورت ، above بیشتر ناظر بر یک مقدار معین است:
۲۰۰۰ feet above sea-level.
(دو هزار فوت (یا پا) بالاتر از سطح دریا )
.He is above average height for his age
(قدش بلندتراز میانگین قد در این سن است)
.Temperatures will not rise above zero tonight
(امشب درجه حرارت هوا بالاتر از صفر نمی رود)

ولی کلمه ی over همراه با عدد ، سن و سال ، پول و زمان به کار می رود:
He’s over 50.
(.بالای پنجاه سال سن دارد)
It costs over 100.
(.بالای صد پوند خرج بر می دارد)
We waited over two hours.
(.بیش از دو ساعت منتظر شدیم)
Over a million people have visited the exhibition.
(.بیش از یک میلیون نفر از نمایشگاه دیدن کرده اند)


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir