آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

جملات کاربردی با voice


1. ﻟﻄﻔﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﺻﺤﺒﺖ کنید .
Please keep your voice down.

2. ﺁﺭﺍﻡ ﺗﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ، ﻟﻄﻔﺎً .
Lower your voice, please.

3. ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯽ .
There is no need to raise your voice.

4. ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ .
Please speak in a loud voice.

5. ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻮ .
Please say it out loud.

6. ﭼﺮﺍ ﺻﺪﺍﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ؟
Why is your voice hoarse/husky?

7. ﮔﻠﻮ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺻﺪﺍیم ﺩﺭ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ .
I have got a sore throat and I have lost my voice.

8. ﺻﺪﺍﯼ زیبایی ﺩﺍﺭﯼ .
You have got a beautiful voice.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir