آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

عباراتی که با Tell شروع میشوندto tell a lie
دروغ گفتن
to tell a story/ tale
داستان گفتن
to tell a fact
حقيقت گفتن
to tell a joke
جوك گفتن
to tell the time
ساعت گفتن
to tell one’s name
نام يكي را گفتن
to tell the fortune
فال گرفتن
to tell the difference
تفاوت چيزي را گفتن
to tell the news
اخبار گفتن
to tell the secret
رمز و سر را گفتن
to tell somebody/ something apart
تشخیص دادن (تفاوت دو چیز)


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir