آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

ساختارهای پرکاربرد 1 about to


I was about to + (verb)
از این ساختار برای بیان کاری که میخواستید انجام بدهید اما به دلیلی موفق با انجامش نشدید استفاده میشود.
I was about to go out
میخواستم/داشتم میرفتم بیرون

I was about to go to dinner
میخواستم بروم/داشتم میرفتم بیرون

I was about to go to bed
داشتم به رختخواب میرفتم

I was about to go to work
داشتم به سر کار میرفتم

I was about to say the same thing.
من هم میخواستم همین را بگویم

I was about to call you.
داشتم به تو زنگ میزدم

I was about to send you an email.
داشتم به تو یک ایمیل میفرستادم

. I was about to mow my grass.
میخواستم چمن هایم را کوتاه کنم

I was about to order us some drinks.
داشتم کمی نوشیدنی برایمان سفارش میدادم


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir