آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

وقتی خیلی خوشحالی ازجملات زیر استفاده کن


I'm overjoyed
I'm on cloud nine
I'm over the moon
I'm on top of the world
I'm delighted


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir