آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

کاربرد پسوند Less


پسوند Less در انگلیسی یک پسوند منفی سازاست، امروزچندتا ازکلماتی که با less منفی میشوندراباهم بررسی میکنیم
Tubeless
لاستیک بدون تیوب

childless
بی بچه

endless
بی پایان

flavorless
بی طعم

harmless
بی خطر

heartless
بی قلب/ سنگدل

motionless
بی حرکت

priceless
بسیار گرانبها

sleepless
بی خواب

weightless
بی وزن


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir