آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

مکالمه کوتاه و کاربردی


A: Did you pick up your letter at the post office ?
ﺍﻟﻒ : ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺴﺖ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ؟

B: No, I got my roommate to do it.
ﺏ : ﻧﻪ، ﺍﺯ ﻫﻢ ﺍﺗﺎﻗﯽ ﺍﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir