آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

اضافه کردن پسوند ize


با اضافه کردن پسوند ize به انتهای بعضی لغات میتوانیم آن ها را به فعل تبدیل کنیم.

Example:
modern --------> modernize
popular --------> popularize
special ---------> specialize
نکته :

کلماتی که به y ختم میشوند برای گرفتن ize باید y را حذف کنیم.
Memory ---------> memorize


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir