آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

کاربرد فعل enjoy


زمانی که میخواهیم بگوییم از کاری یا چیزی لذت میبریم باید فعل enjoy را بدون حرف اضافه استفاده کنیم.
Example:
I enjoy from my life. اشتباه
I enjoy my life. صحیح


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir