آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
برای محاسبه انحراف معیار از جدول توزیع فراوانی ابتدا لازم است ما برای هر طبقه ( که یک فاصله است) یک عدد به عنوان نماینده آن طبقه انتخاب کنیم برای این کار می توانیم حد بالا و پایین هر طبقه را جمع و بر 2 تقسیم کنیم تا نماینده طبقه به دست آید.
 مقدمه ای بر آمار : شاخص های پراکندگی محاسبه انحراف معیار و واریانس از جدول توزیع فراوانی
سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار تقریبی انحراف معیار را به دست می آوریم.
 مقدمه ای بر آمار : شاخص های پراکندگی محاسبه انحراف معیار و واریانس از جدول توزیع فراوانی
که در آن mi نماینده طبقه و  مقدمه ای بر آمار : شاخص های پراکندگی محاسبه انحراف معیار و واریانس از جدول توزیع فراوانی میانگین است که اگر مقدار آن در دسترس نباشد باید مقدار تقریبی آن را برآورد کنیم.
 • محاسبه میانگین از جدول توزیع فراوانی
 • البته برای محاسبه انحراف معیار می توانیم از فرمول زیر نیز استفاده کنیم.
   مقدمه ای بر آمار : شاخص های پراکندگی محاسبه انحراف معیار و واریانس از جدول توزیع فراوانی
  ( این فرمول از بازنویسی همان فرمول اول به دست می آید.)

  مثال: برای جدول فراوانی زیر انحراف معیار را به دست آورید.
   مقدمه ای بر آمار : شاخص های پراکندگی محاسبه انحراف معیار و واریانس از جدول توزیع فراوانی
  مقادیر مورد نیاز را به دست می آوریم.
   مقدمه ای بر آمار : شاخص های پراکندگی محاسبه انحراف معیار و واریانس از جدول توزیع فراوانی

  دانلود فیلم آموزشی محاسبه واریانس

  مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

  دانلود فیلم آموزشی محاسبه واریانس تقریبی در جدول توزیع فراوانی

  مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان


 • محاسبه انحراف معیار از جدول توزیع فراوانی در نرم افزار spss • بازگشت به صفحه شاخص های پراکندگی
  بازگشت به صفحه شاخص های مرکزی و پراکندگی
  مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
  http://amar.ibep.ir