آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
برای محاسبه واریانس از فرمول زیر استفاده می کنیم.
مقدمه ای بر آمار : شاخص های پراکندگی محاسبه واریانس و انحراف معیار
که در آن مقدمه ای بر آمار : شاخص های پراکندگی محاسبه واریانس و انحراف معیار میانگین جامعه و N تعداد مشاهدات است.
همچنین می توانیم از فرمول زیر برای محاسبه ی واریانس استفاده کنیم.
مقدمه ای بر آمار : شاخص های پراکندگی محاسبه واریانس و انحراف معیار
( این فرمول از فرمول اول به دست می آید.)
برای محاسبه واریانس داده ها را به توان 2 رساندیم بنابراین این شاخص دارای واحد یکسانی با مشاهدات نیست برای رفع این مشکل از واریانس جذر گرفته و آنرا انحراف استاندارد یا انحراف معیار ( standard deviation) می نامیم.
مثال:
برای داده های زیر واریانس و انحراف معیار را به دست آورید.
مقدمه ای بر آمار : شاخص های پراکندگی محاسبه واریانس و انحراف معیار
برای روشن شدن روش کار از هر دو فرمول برای محاسبه واریانس استفاده می کنیم.
ابتدا لازم است میانگین داده ها را به دست آوریم داریم.
مقدمه ای بر آمار : شاخص های پراکندگی محاسبه واریانس و انحراف معیار
در نتیجه
مقدمه ای بر آمار : شاخص های پراکندگی محاسبه واریانس و انحراف معیار
اگر از فرمول اول استفاده کنیم
مقدمه ای بر آمار : شاخص های پراکندگی محاسبه واریانس و انحراف معیار
اگر از فرمول دوم استفاده کنیم
مقدمه ای بر آمار : شاخص های پراکندگی محاسبه واریانس و انحراف معیار
و انحراف معیار
مقدمه ای بر آمار : شاخص های پراکندگی محاسبه واریانس و انحراف معیار

دانلود فیلم آموزشی محاسبه واریانس

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی محاسبه واریانس تقریبی در جدول توزیع فراوانی

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

بازگشت به صفحه شاخص های پراکندگی
بازگشت به صفحه شاخص های مرکزی و پراکندگی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir