آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 

پرکاربردترین شاخص پراکندگی واریانس (variance) است که از طریق فرمول زیر محاسبه می شود.
واریانس چیست؟  تفاوت آن با انحراف معیار چیست؟
اگر واریانس صفر باشد تمامی نمونه ها دارای مقدار یکسانی هستند.
هر چه واریانس بزرگتر باشد مقدار پراکندگی مشاهدات بیشتر است.

برای محاسبه واریانس داده ها را به توان 2 رساندیم بنابراین این شاخص دارای واحد یکسانی با مشاهدات نیست برای رفع این مشکل از واریانس جذر گرفته و آنرا انحراف معیار ( standard deviation) می نامیم.

دانلود فیلم آموزشی محاسبه واریانس

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی محاسبه واریانس تقریبی در جدول توزیع فراوانی

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

  • محاسبه واریانس و انحراف معیار
  • محاسبه انحراف معیار و واریانس از جدول توزیع فراوانی

  • بازگشت به صفحه شاخص های پراکندگی
    بازگشت به صفحه شاخص های مرکزی و پراکندگی
    مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
    http://amar.ibep.ir