آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
انحراف متوسط یکی از شاخص های پراکندگی است.
اختلاف بین مشاهدات یک مجموعه داده های آماری از میانگین را انحراف می نامیم. انحراف نشان می دهد یک مشاهده تا چه میزان با میانگین متفاوت است.
 مقدمه ای بر آمار : شاخص های پراکندگی انحراف متوسط چیست و چگونه محاسبه می شود؟
با توجه به اینکه مجموع انحرافات همواره صفر است.
 مقدمه ای بر آمار : شاخص های پراکندگی انحراف متوسط چیست و چگونه محاسبه می شود؟
بنابراین میانگین انحرافات همواره صفر است
حال اگر به جای میانگین انحرافات میانگین قدر مطلق انحرافات را به دست آوریم شاخص انحراف متوسط به دست می آید.
 مقدمه ای بر آمار : شاخص های پراکندگی انحراف متوسط چیست و چگونه محاسبه می شود؟

مثال: برای داده های زیر انحراف متوسط را به دست آورید.
 مقدمه ای بر آمار : شاخص های پراکندگی انحراف متوسط چیست و چگونه محاسبه می شود؟
ابتدا لازم است میانگین داده ها را به دست آوریم
 مقدمه ای بر آمار : شاخص های پراکندگی انحراف متوسط چیست و چگونه محاسبه می شود؟
داریم
 مقدمه ای بر آمار : شاخص های پراکندگی انحراف متوسط چیست و چگونه محاسبه می شود؟
در نتیجه
 مقدمه ای بر آمار : شاخص های پراکندگی انحراف متوسط چیست و چگونه محاسبه می شود؟

بازگشت به صفحه شاخص های پراکندگی
بازگشت به صفحه شاخص های مرکزی و پراکندگی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir