آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
نمودار ساقه و برگ بسیار شبیه به هیستوگرام است. اما اطلاعات بیشتری در مورد اصل مقادیر داده ها در اختیار ما می گذارد.
در نمودار ساقه و برگ هر مقدار مشاهده شده به دو بخش تقسیم می شود یک یا چند رقم اصلی که ساقه (stem) نامیده می شود و یک رقم دنباله که برگ (leaf) نامیده می شود.
در نمودار ساقه و برگ هر ردیف مطابق با یک ساقه بوده و هر نمونه توسط برگ های آن نشان داده می شود. همچنین بیشتر از یک ردیف می توانند ساقه های یکسانی داشته باشند.
به منظور تبدیل مقادیر ساقه و برگ به مقادیر حقیقی بایستی به پهنای ساقه (stem width) که در زیر نمودار ارائه شده است توجه کنیم و هر ساقه را در پهنای ساقه ضرب کرده و مقدار برگ را بر پهنای ساقه تقسیم بر 10 ضرب کرده و نتایج را با هم جمع کنیم تا مقدار حقیقی به دست آید.
 مقدمه ای بر آمار : نمودار ساقه و برگ چیست؟ stem and leaf
به عنوان مثال شکل فوق را در نظر بگیرید همان گونه که ملاحظه می شود پهنای ساقه 10000 است بنابراین مقدار هر ساقه را باید در عدد 10000 و مقدار برگ را در عدد 1000 ضرب کرد و نتایج را با هم جمع کنیم تا مقدار مشاهده شده به دست آید. مثلا در این داده ها با توجه به اینکه 4 مقدار 0 برای برگ با مقدار ساقه یک داریم بنابراین 4 مشاهده با اندازه تقریبا 10000 در مجموعه مشاهدات وجود دارد. همچنین دو مقدار 11000 و دو مقدار 12000 و یک مقدار 13000 و ... .
نکته: در نمودار ساقه و برگ نیز مقدار واقعی عدد به دست نمی آید بلکه تقریبی از آن به دست می آید. به عنوان نمونه در مثال فوق شاید داده های اصلی دقیقا شامل 10000 یا 11000 نباشد.( شکل زیر داده های واقعی است)
 مقدمه ای بر آمار : نمودار ساقه و برگ چیست؟ stem and leaf


  • رسم نمودار ساقه و برگ و هیستوگرام در نرم افزار spss
  • مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
    http://amar.ibep.ir