آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 

شاخص های مرکزی و پراکندگی برای خلاصه کردن مجموعه ی داده ها به کار می روند و هر شاخص، کلیه داده ها را به وسیله یک عدد نشان می دهد و با توجه به این اعداد می توانیم در مورد چگونگی توزیع مقادیر بحث کنیم.
با توجه به اینکه شاخص های مرکزی و پراکندگی متعددی وجود دارد یک سوال اساسی این است که
کدام یک از شاخص ها بر دیگری برتری دارد؟
و از کدامیک از این شاخص ها باید استفاده نمود؟
برای انتخاب شاخص های مرکزی و پراکندگی علاوه بر خصوصیات این شاخص ها باید به مشخصات داده ها نیز توجه نمود
در این بخش موارد زیر مورد مطالعه قرار می گیرند.

  • میانگین، میانه و مد چگونه محاسبه می شوند و چه تفاوت هایی با هم دارند؟
  • محاسبه میانگین از جدول توزیع فراوانی
  • ضرورت استفاده از شاخص های پراکندگی
  • نمره استاندارد شده چیست و چه استفاده ای دارد؟
  • صدک ها چه هستند و چه اطلاعاتی از آن ها به دست می آید؟
  • محاسبه چندک ها ( صدک ها، دهک ها و چارکها)
  • محاسبه صدک از جدول توزیع فراوانی ( صدک ها، دهک ها و چارکها)
  • مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
    http://amar.ibep.ir