آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 

شاخص های مرکزی و پراکندگی برای خلاصه کردن مجموعه ی داده ها به کار می روند و هر شاخص، کلیه داده ها را به وسیله یک عدد نشان می دهد و با توجه به این اعداد می توانیم در مورد چگونگی توزیع مقادیر بحث کنیم.
با توجه به اینکه شاخص های مرکزی و پراکندگی متعددی وجود دارد یک سوال اساسی این است که
کدام یک از شاخص ها بر دیگری برتری دارد؟
و از کدامیک از این شاخص ها باید استفاده نمود؟
برای انتخاب شاخص های مرکزی و پراکندگی علاوه بر خصوصیات این شاخص ها باید به مشخصات داده ها نیز توجه نمود
در این بخش موارد زیر مورد مطالعه قرار می گیرند.

 • میانگین، میانه و مد چگونه محاسبه می شوند و چه تفاوت هایی با هم دارند؟
 • محاسبه میانگین از جدول توزیع فراوانی
 • ضرورت استفاده از شاخص های پراکندگی
 • نمره استاندارد شده چیست و چه استفاده ای دارد؟
 • صدک ها چه هستند و چه اطلاعاتی از آن ها به دست می آید؟
 • محاسبه چندک ها ( صدک ها، دهک ها و چارکها)
 • محاسبه صدک از جدول توزیع فراوانی ( صدک ها، دهک ها و چارکها)

 • دانلود فیلم آموزشی محاسبه میانگین و میانگین وزنی و
  محاسبه میانگین تقریبی جدول توزیع فراوانی

  مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

  دانلود فیلم آموزشی محاسبه میانه

  مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان

  دانلود فیلم آموزشی محاسبه تقریبی میانه در جدول توزیع فراوانی

  مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان

  دانلود فیلم آموزشی محاسبه تقریبی مد درجدول توزیع فراوانی

  مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان

  دانلود فیلم آموزشی محاسبه تقریبی صدک و چارک درجدول توزیع فراوانی

  مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان

  دانلود فیلم آموزشی محاسبه واریانس

  مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان

  دانلود فیلم آموزشی محاسبه واریانس تقریبی در جدول توزیع فراوانی

  مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان
  مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
  http://amar.ibep.ir