آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
در مقالات قبلی بیان شد که شاخص های مرکزی شامل میانگین، میانه و مد است در این قسمت قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که کدام یک از شاخص های مرکزی بر دیگری برتری دارد؟
جواب به این سوال بستگی به عوامل مختلفی دارد.
  • داده ها و متغیر تصادفی ما از چه نوعی است؟
  • آیا داده ها متقارن هستند؟
  • با توجه به ساختار داده ها مجاز به استفاده از کدام شاخص هستیم.
اولین نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که همه شاخص ها را برای هر ساختار داده ای نمی توان به کار برد.
مثال: اگر متغیر ما رنگ چشم افراد جامعه باشد محاسبه میانگین و میانه برای آن بی معنی است و تنها شاخصی که می توان به آن توجه کرد مد (نما) است.
نکته:
محاسبه شاخص ها و بیان آنها در تحقیقات باید بر اساس هدف و روش تحقیق باشد و بیان کلیه شاخص ها بدون اینکه برای تحقیق ما اهمیت و معنی خاصی داشته باشند نه تنها لازم نیست بلکه باعث سر درگمی می شود.
بنابراین در محاسبه و بیان شاخص ها باید به دو نکته توجه کرد.
  • آیا از این شاخص برای داده های فوق می توان استفاده نمود؟
  • آیا این شاخص برای هدف ما مناسب است؟

بازگشت به صفحه شاخص های مرکزی و پراکندگی
بازگشت به صفحه میانگین، میانه و مد چیست؟ و چه تفاوت هایی با هم دارند؟
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir