آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
برای محاسبه صدک از روی جدول توزیع فراوانی ابتدا باید مشخص کنیم صدک در کدام طبقه قرار گرفته است سپس مقدار تقریبی صدک را داخل آن طبقه به دست آوریم.
با توجه به تعریف صدک p ام می دانیم که صدک P ام عددی است که P درصد از مشاهدات از آن کوچکتر و مابقی مشاهدات 1- P از آن بزرگتر است بنابراین
طبقه ای که صدک P ام در آن قرار گرفته است اولین طبقه ای است که فراوانی تجمعی آن برابر یا بزرگتر از  مقدمه ای بر آمار : شاخص های مرکزی محاسبه صدک از جدول توزیع فراوانی  است.(N مجموع کل فراوانی هاست.) آنرا طبقه صدک P ام می گوییم.
و سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار تقریبی صدک P ام را به دست می آوریم.
 مقدمه ای بر آمار : شاخص های مرکزی محاسبه صدک از جدول توزیع فراوانی

که در آن L حد پایین طبقه صدک P ام
Fb فراوانی تجمعی تا طبقه قبل از طبقه صدک P ام
fb فراوانی طبقه صدک P ام
i طول یا فاصله طبقه صدک P ام

مثال: برای جدول فراوانی زیر صدک 35 ام را به دست آورید.
 مقدمه ای بر آمار : شاخص های مرکزی محاسبه صدک از جدول توزیع فراوانی
ابتدا لازم است طبقه صدک 35 ام را به دست آوریم.
 مقدمه ای بر آمار : شاخص های مرکزی محاسبه صدک از جدول توزیع فراوانی
مجموع فراوانی ها 120 است بنابراین اولین طبقه ای که فراوانی تجمعی آن  مقدمه ای بر آمار : شاخص های مرکزی محاسبه صدک از جدول توزیع فراوانی  = 42 یا بزرگتر است را به عنوان طبقه صدک 35 ام در نظر می گیریم با توجه به جدول فوق طبقه 10-14.9 طبقه صدک 35 ام است. بنابراین
 مقدمه ای بر آمار : شاخص های مرکزی محاسبه صدک از جدول توزیع فراوانی
در نتیجه
 مقدمه ای بر آمار : شاخص های مرکزی محاسبه صدک از جدول توزیع فراوانی


دریافت فایل pdf

  • محاسبه میانگین، انحراف معیار، صدک و میانه از جدول توزیع فراوانی در نرم افزار spss

  • بازگشت به صفحه شاخص های مرکزی و پراکندگی
    مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
    http://amar.ibep.ir