آموزش آمار آموزش ریاضی .
.
 
درجه ی یک معادله یک مجهولی، پس از ساده کردن آن، بزرگترین درجه مجهول آن معادله است.

دو معادله ی هم ارز


اگر به طرف یک معادله یک عبارت اضافه کنیم و یا از دو طرف آن یک عبارت کم کنیم معادله ی هم ارز با معادله ی اول به دست می آید.
مثال
جواب معادله های زیر را به دست آورید.
 آموزش ریاضی : حل معادلات درجه اول و دوم معادله هم ارز حل معادله درجه دوم

مثال
عددی به دست آورید که اگر به 4 برابر آن 3 واحد اضافه کنیم حاصل 23 شود.
مثال
عددی صحیح به دست آورید که چهار برابر آن مساوی نصف آن عدد به اضافه ی 7 باشد.
مثال
عددی صحیح به دست آورید که حاصلضرب آن در عدد قبل از آن مساوی حاصلضرب آن در عدد بعد از آن باشد

حل معادله ی درجه دوم


1- حل معادله از طریق تجزیه:
نکته
اگر حاصلضرب دو عدد صفر باشد حداقل یکی از آنها صفر است.
یعنی اگر xy=0 آن گاه x=0 یا y=0 است.
مثال
جواب معادله های زیر را به دست آورید.
 آموزش ریاضی : حل معادلات درجه اول و دوم معادله هم ارز حل معادله درجه دوم

روش کلی حل معادله ی درجه دوم


برای حل معادله ی ax2+bx+c=0 از فرمول زیر استفاده می کنیم.
 آموزش ریاضی : حل معادلات درجه اول و دوم معادله هم ارز حل معادله درجه دوم

اگر  آموزش ریاضی : حل معادلات درجه اول و دوم معادله هم ارز حل معادله درجه دوم  منفی باشد آن گاه معادله ریشه حقیقی ندارد.

دریافت فایل pdf
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir