آموزش آمار آموزش ریاضی .
.
 

شیب یک خط


برای به دست آوردن شیب یک خط دو نقطه از آن به دست می آوریم مثلا آموزش ریاضی : معادله خط شیب خط فاصله یک نقطه از یک خط و آموزش ریاضی : معادله خط شیب خط فاصله یک نقطه از یک خط و سپس شیب را از فرمول
 آموزش ریاضی : معادله خط شیب خط فاصله یک نقطه از یک خط

به دست می آوریم.

به دست آوردن معادله یک خط


1- تعیین معادله خطی که از نقطه ی آموزش ریاضی : معادله خط شیب خط فاصله یک نقطه از یک خط می گذرد و شیب آن m است.
 آموزش ریاضی : معادله خط شیب خط فاصله یک نقطه از یک خط

2- تعین معادله ی خطی که از دو نقطه ی آموزش ریاضی : معادله خط شیب خط فاصله یک نقطه از یک خط و آموزش ریاضی : معادله خط شیب خط فاصله یک نقطه از یک خط می گذرد
الف) اگر x1=x2 باشد در این صورت خط موازی محور y هاست و معادله ی آن به صورت x=x1 است و شیب ندارد.
ب) اگر y1=y2 باشد در این صورت خط موازی محور x هاست و معادله ی آن به صورت y=y1 است و شیب آن صفر است.
ج) اگر آموزش ریاضی : معادله خط شیب خط فاصله یک نقطه از یک خط و آموزش ریاضی : معادله خط شیب خط فاصله یک نقطه از یک خط آن گاه آموزش ریاضی : معادله خط شیب خط فاصله یک نقطه از یک خط شیب خط است و
 آموزش ریاضی : معادله خط شیب خط فاصله یک نقطه از یک خط

دو خط موازی با هم


اگر شیب دو خط برابر باشد دو خط را موازی می گوییم.
 آموزش ریاضی : معادله خط شیب خط فاصله یک نقطه از یک خط

دو خط عمود بر هم


دو خط را عمود بر هم می گوییم اگر
 آموزش ریاضی : معادله خط شیب خط فاصله یک نقطه از یک خط

فاصله یک نقطه از یک خط


فرض کنیم خط D به معادله ی ax+by+c=0 و نقطه ی آموزش ریاضی : معادله خط شیب خط فاصله یک نقطه از یک خط معلوم است. فاصله ی نقطه ی A از خط D از فرمول زیر به دست می آید.
 آموزش ریاضی : معادله خط شیب خط فاصله یک نقطه از یک خط

تمرین
1) فاصله نقطه ی A(2,3) را از خط y=5 بیابید.
2) فاصله مبدا مختصات را از خط 3y+4x=3 بیابید.
3) فاصله نقطه ی A(3,4) را از خط x=4 بیابید.

دریافت فایل pdf
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir