آموزش آمار آموزش ریاضی .
.
 

محور


اگر A نقطه ای دلخواه روی محور باشد. طول نقطه A را با XA نشان می دهیم. اگر A در سمت راست مبدا باشد طول آن مثبت و اگر در سمت چپ مبدا باشد طول آن منفی است.

اندازه جبری پاره خط و طول پاره خط روی یک محور


اگر A و B دو نقطه روی مجور باشند اندازه جبری پاره خط AB از رابطه زیر به دست می آید.
 آموزش ریاضی : محورهای مختصات طول خط

طول پاره خط AB از رابطه ی زیر به دست می آید.
 آموزش ریاضی : محورهای مختصات طول خط

یعنی اندازه جبری AB را صرفنظر از علامت آن طول پاره خط AB می گوییم.

محورهای مختصات قائم


برای تعیین وضعیت نقاط واقع بر یک صفحه از دو محور عمود بر هم استفاده می کنیم. برای این منظور در این صفحه محور افقی را محور طول ها x و عمود بر این محور، محور y ها (عرض ها) را رسم می کنیم. این دو محور را محورهای مختصات می گوییم.
برای مشخص کردن یک نقطه در صفحه از یک زوج مرتب استفاده می کنیم که مختص اول اندازه ی x و مختص دوم اندازه y است.
 آموزش ریاضی : محورهای مختصات طول خط

نامگذاری نواحی مختلف محورهای مختصات به صورت زیر است.
 آموزش ریاضی : محورهای مختصات طول خط

طول پاره خط در صفحه


اگر  آموزش ریاضی : محورهای مختصات طول خط و  آموزش ریاضی : محورهای مختصات طول خط دو نقطه دلخواه باشد طول پاره خط AB از فرمول زیر به دست می آید.
 آموزش ریاضی : محورهای مختصات طول خط

مثال
مثلثی با راسهای A(-2,1), B(4,1) , C(1,5) است. آیا این مثلث متساوی الساقین یا متساوی الاضلاع است؟ چرا؟
 آموزش ریاضی : محورهای مختصات طول خط

با توجه به اینکه طول دو ضلع آن مساوی است بنابراین متساوی الساقین است.

مختصات وسط یک پاره خط در صفحه


اگر  آموزش ریاضی : محورهای مختصات طول خط و  آموزش ریاضی : محورهای مختصات طول خط دو نقطه در صفحه باشند مختصات نقطه P وسط پاره خط AB از رابطه زیر به دست می آید.
 آموزش ریاضی : محورهای مختصات طول خط


دریافت فایل pdf
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir