آموزش آمار آموزش ریاضی .
.
 

تجزیه از طریق تقسیم


ابتدا بزرگترین مقسوم علیه مشترک را تعیین و سپس جملات را بر آن تقسیم می کنیم.
مثال(1):
چند جمله ای 6x2-9x را تجزیه کنید.
آموزش ریاضی : تجزیه چند جمله ای ها تجزیه از طریق اتحاد ها

ضرایب عددی با کمترین توان و متغیر x با کمترین توان
بنابراین جمله مشترک 3x است در نتیجه
آموزش ریاضی : تجزیه چند جمله ای ها تجزیه از طریق اتحاد ها

مثال(2):
چند جمله ای 10x4-15x3 را تجزیه کنید.
آموزش ریاضی : تجزیه چند جمله ای ها تجزیه از طریق اتحاد ها

بنابراین بزرگترین مقسوم علیه مشترک 5x3 است در نتیجه
آموزش ریاضی : تجزیه چند جمله ای ها تجزیه از طریق اتحاد ها

تجزیه از طریق اتحاد ها


قبل از مطالعه این قسمت اتحادهای جبری را مطالعه کنید.
مثال(3):
عبارت x2+9x+14 را تجزیه کنید.
آموزش ریاضی : تجزیه چند جمله ای ها تجزیه از طریق اتحاد ها

مثال(4):
عبارت 4x2-9 را تجزیه کنید.
آموزش ریاضی : تجزیه چند جمله ای ها تجزیه از طریق اتحاد ها

مثال(5):
عبارت 4z2+28z+49 را تجزیه کنید.
آموزش ریاضی : تجزیه چند جمله ای ها تجزیه از طریق اتحاد ها

مثال(6):
عبارت 2x2+7x+3 را تجزیه کنید.
آموزش ریاضی : تجزیه چند جمله ای ها تجزیه از طریق اتحاد ها

مثال(7):
عبارت x2-5xy+6y2 را تجزیه کنید.
آموزش ریاضی : تجزیه چند جمله ای ها تجزیه از طریق اتحاد ها

مثال(8):
عبارت 125x3-8y2 را تجزیه کنید.
آموزش ریاضی : تجزیه چند جمله ای ها تجزیه از طریق اتحاد ها

تمرین:
عبارت های را تجزیه کنید.
آموزش ریاضی : تجزیه چند جمله ای ها تجزیه از طریق اتحاد ها


دریافت فایل pdf
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir