آموزش آمار آموزش ریاضی .
.
 

مربع دو جمله ای


 آموزش ریاضی : اتحادهای جبری مربع دوجمله ای اتحاد مزدوج مربع سه جمله ای

اتحاد مزدوج


 آموزش ریاضی : اتحادهای جبری مربع دوجمله ای اتحاد مزدوج مربع سه جمله ای

اتحاد جمله مشترک


 آموزش ریاضی : اتحادهای جبری مربع دوجمله ای اتحاد مزدوج مربع سه جمله ای

مربع سه جمله ای


 آموزش ریاضی : اتحادهای جبری مربع دوجمله ای اتحاد مزدوج مربع سه جمله ای

مجموع و تفاضل مکعبات دو جمله


 آموزش ریاضی : اتحادهای جبری مربع دوجمله ای اتحاد مزدوج مربع سه جمله ای

مکعب مجموع و تفاضل دو جمله


 آموزش ریاضی : اتحادهای جبری مربع دوجمله ای اتحاد مزدوج مربع سه جمله ای

تمرین
عبارت های زیر را ساده کنید.
 آموزش ریاضی : اتحادهای جبری مربع دوجمله ای اتحاد مزدوج مربع سه جمله ای


دریافت فایل pdf
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir