آموزش آمار آموزش ریاضی .
.
 

تابع نمایی


تابع نمایی تابعی است که در آن متغیر x به صورت توان ظاهر می شود.
 آموزش ریاضی : تابع نمایی، تابع لگاریتمی، معکوس توابع نمایی و لگاریتمی

1- دامنه ی تابع نمائی همه اعداد حقیقی است. آموزش ریاضی : تابع نمایی، تابع لگاریتمی، معکوس توابع نمایی و لگاریتمی
2- برد تابع نمائی، مجموعه اعداد حقیقی مثبت است. آموزش ریاضی : تابع نمایی، تابع لگاریتمی، معکوس توابع نمایی و لگاریتمی
3- نمودار تابع  آموزش ریاضی : تابع نمایی، تابع لگاریتمی، معکوس توابع نمایی و لگاریتمی به ازای  آموزش ریاضی : تابع نمایی، تابع لگاریتمی، معکوس توابع نمایی و لگاریتمی صعودی است.
4- نمودار تابع  آموزش ریاضی : تابع نمایی، تابع لگاریتمی، معکوس توابع نمایی و لگاریتمی به ازای  آموزش ریاضی : تابع نمایی، تابع لگاریتمی، معکوس توابع نمایی و لگاریتمی نزولی است.
5- کلیه توابع نمایی، توابعی معین و پیوسته هستند.

تابع لگاریتمی


 آموزش ریاضی : تابع نمایی، تابع لگاریتمی، معکوس توابع نمایی و لگاریتمی

توابع نمایی و لگاریتمی معکوس همدیگر هستند.
 آموزش ریاضی : تابع نمایی، تابع لگاریتمی، معکوس توابع نمایی و لگاریتمی

اگر
 آموزش ریاضی : تابع نمایی، تابع لگاریتمی، معکوس توابع نمایی و لگاریتمی

اگر پایه لگاریتم را ننویسیم یعنی a=10
اگر  آموزش ریاضی : تابع نمایی، تابع لگاریتمی، معکوس توابع نمایی و لگاریتمی باشد آن گاه
 آموزش ریاضی : تابع نمایی، تابع لگاریتمی، معکوس توابع نمایی و لگاریتمی

مثال
معکوس تابع  آموزش ریاضی : تابع نمایی، تابع لگاریتمی، معکوس توابع نمایی و لگاریتمی را به دست آورید.
 آموزش ریاضی : تابع نمایی، تابع لگاریتمی، معکوس توابع نمایی و لگاریتمی

x را به y و y را به x تبدیل می کنیم و y را برحسب x به دست می آوریم.
 آموزش ریاضی : تابع نمایی، تابع لگاریتمی، معکوس توابع نمایی و لگاریتمی

خواص توابع لگاریتمی


 آموزش ریاضی : تابع نمایی، تابع لگاریتمی، معکوس توابع نمایی و لگاریتمی

دریافت فایل pdf
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir