آموزش آمار آموزش ریاضی .
.
 
دنباله تابعی است که دامنه ی آن مجموعه ی اعداد طبیعی باشد یعنی
 آموزش ریاضی : دنباله جیست؟

دنباله صعودی و دنباله نزولی


اگر در دنباله Un داشته باشیم آموزش ریاضی : دنباله جیست؟ آن گاه دنباله را صعودی و اگر آموزش ریاضی : دنباله جیست؟ دنباله را نزولی می گوییم.

دنباله کراندار


کران بالای دنباله: اگر به ازای همه مقادیر n، آموزش ریاضی : دنباله جیست؟ باشد M را را کران بالای دنباله می گوییم.
کران پایین دنباله: اگر به ازای همه مقادیر n، آموزش ریاضی : دنباله جیست؟ باشد M را را کران پایین دنباله می گوییم.
یک دنباله اگر دارای کران بالا و پایین باشد، انرا کراندار می گوییم.

دنباله همگرا و دنباله واگرا


اگر آموزش ریاضی : دنباله جیست؟ میل کند و حد وجود داشته باشد دنباله را همگرا و در غیر این صورت واگرا می گوییم.
مثال:
همگرایی یا واگرایی دنباله آموزش ریاضی : دنباله جیست؟ را تعیین کنید.
دریافت فایل pdf
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir