آموزش آمار آموزش ریاضی .
.
 
می دانیم
 آموزش ریاضی : توان چیست؟دستور محاسبه با اعداد تواندار

حال اگرمی دانیم
 آموزش ریاضی : توان چیست؟دستور محاسبه با اعداد تواندار

در ضرب بالا عدد 4، 5 مرتبه تکرار شده است و برای ساده نویسی آن را به صورت 45( 4 به توان 5) می نویسیم.
در مثال فوق 4 را پایه و 5 را توان می گوییم.
نکته: هر عدد به توان 1 برابر با خود آن عدد است 41=4

دستور محاسبه با اعداد تواندار

اگر a و b دو عدد و n یک عدد طبیعی باشد داریم.
 آموزش ریاضی : توان چیست؟دستور محاسبه با اعداد تواندار

1) در ضرب دو عدد با توان های مساوی n، دو عدد را در هم ضرب کرده و نتیجه را به توان n می رسانیم.
2) در تقسیم دو عدد با توان های مساوی n، دو عدد را برهم تقسیم کرده و نتیجه را به توان n می رسانیم.
3) در ضرب دو عدد با پایه های مساوی و توان های غیر مساوی یکی از پایه ها را نوشته و توان ها را با هم جمع می کنیم.
4) در تقسیم دو عدد با پایه های مساوی و توان های غیر مساوی یکی از پایه ها را نوشته و توان مخرج را از توان صورت کم می کنیم.
مثال(1):
نمونه های زیر را ساده کنید.
 آموزش ریاضی : توان چیست؟دستور محاسبه با اعداد تواندار

به توان رساندن یک عدد تواندار

 آموزش ریاضی : توان چیست؟دستور محاسبه با اعداد تواندار

مثال(2):
 آموزش ریاضی : توان چیست؟دستور محاسبه با اعداد تواندار

توان صفر و منفی

هر عدد به توان صفر برابر با 1 است.40=1, a0=1
اگر n عدد طبیعی و a یک عدد مخالف صفر باشد a-n را به صورت زیر تعریف می کنیم.
 آموزش ریاضی : توان چیست؟دستور محاسبه با اعداد تواندار

مثال(3):
 آموزش ریاضی : توان چیست؟دستور محاسبه با اعداد تواندار

تمرین:
1) حاصل هر عبارت را به صورت عدد تواندار بنویسید.
 آموزش ریاضی : توان چیست؟دستور محاسبه با اعداد تواندار

2) کدامیک از عبارات زیر درست و کدام یک نادرست است.
 آموزش ریاضی : توان چیست؟دستور محاسبه با اعداد تواندار

3) اعداد زیر را به صورت توان منفی بنویسید.
 آموزش ریاضی : توان چیست؟دستور محاسبه با اعداد تواندار

4) کسرهای زیر را ساده کنید.
 آموزش ریاضی : توان چیست؟دستور محاسبه با اعداد تواندار

5) اگر  آموزش ریاضی : توان چیست؟دستور محاسبه با اعداد تواندار ، a بزرگتر است یا a2?
6) در جای خالی چه عددی بنویسیم تا تساوی  آموزش ریاضی : توان چیست؟دستور محاسبه با اعداد تواندار برقرار باشد.

دریافت فایل pdf
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir