آموزش آمار آموزش ریاضی .
.
 
قبل از مطالعه این قسمت مطالعه قسمت
 • رابطه چیست؟ تابع چیست؟
 • مفید است.

  تابع حالت خاصی از رابطه است بنابراین اگر A و B دو مجموعه باشند، هر رابطه از A در B را یک تابع گوییم اگر در آن دو زوج مرتب پیدا نشود که مختص اول آنها مساوی و مختص دومشان متفاوت باشد.
  مثال(1):
  کدام یک از روابط زیر تابع است.
  آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع

  دو مجموعه ی A و B مفروضند اگر به هر عنصر مجموعه ی A طبق قانون خاص فقط یک عنصر ( و نه بیشتر) از عناصر مجموعه B نظیر شود در این صورت تابعی از A در B داریم و به صورت زیر نشان می دهیم.
  آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع

  که y را تصویر x یا متغیر وابسته و x را متغیر مستقل می گوییم.
  با توجه به تعریف، تابع f مجموعه ای از زوج های مرتب به صورت زیر است.
  آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع

  y=f(x) را معادله یا ضابطه ی تابع می گوییم.

  مقدار تابع در یک نقطه
  اگر (x,y) زوج مرتبی متعلق به تابع f باشد آن گاه مقدار f در نقطه ی x یعنی f(x) را تصویر x تحت تابع f می گوییم.
  مثال(2):
  معادله یک تابع به صورت آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع است، مطلوب است محاسبه ی
  آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع

  آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع

  تمرین(1):
  معادله یک تابع به صورت آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع است، مطلوب است محاسبه ی
  آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع


  برای بررسی تابع بودن طبق تعریف داریم.
  آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع

  تمرین(2):
  کدام یک از روابط زیر تابع است.
  آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع

  آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع

  بررسی تابع بودن از روی نمودار
  از نظر نموداری رابطه ای تابع است که هر خط موازی محور y ها به صورت x=a نمودار آن را حداکثر در یک نقطه قطع کند.
  مثال(3):
  کدام یک از روابط زیر تابع است.
  آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع

  دامنه ی تعریف و حوزه ی مقادیر ( برد) تابع

  اگر f تابعی از A در B باشد
  آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع

  مجموعه ی تمام مختصات اول زوج های آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع را دامنه ی f می گوییم و با Df و مجموعه ی تمام مختصات دوم را برد f می گوییم و با Rf نشان می دهیم.
  آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع

  اگر آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع آن گاه آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع است.

  تابع پوشا: اگر Rf =B باشد تابع را پوشا می گوییم.

  دامنه و برد برای رابطه نیز به همین شکل تعریف می شود
  مثال(4):
  رابطه ی f به صورت زیر مفروض است.
  آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع

  آیا f یک تابع است؟ دامنه و برد آن را تعیین کنید.
  آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع

  بنابراین f تابع نیست و یک رابطه است.
  برای تعیین دامنه معادله را بر حسب y می نویسیم. و سپس بررسی می کنیم که x چه مقادیری می تواند اختیار کند.
  آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع

  می دانیم زیر رادیکال با فورجه زوج باید مثبت باشد یعنی آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع
  آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع

  برای تعین برد معادله را بر حسب x می نویسیم و سپس بررسی می کنیم که y چه مقادیری می تواند اختیار کند.
  آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع

  تمرین(3):
  کدام یک از روابط زیر تابع است. برد و دامنه ی آنها را مشخص کنید.
  آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع


  تابع یک به یک:اگر f تابعی از A در B باشد تابع f را یک به یک گوییم اگر
  آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع

  برای تعیین یک به یک بودن
  آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع

  مثال(5):
  کدام یک از توابع زیر یک به یک است
  آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع

  بررسی یک به یک بودن از روی نمودار
  تابع f یک به یک است هر گاه هر خط موازی محور x ها یعنی y=b نمودار آن را در صورت قطع کردن، فقط در یک نقطه قطع کند؛ در غیر این صورت یک به یک نیست.
  آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع

  بررسی چند نوع تابع


  تابع همانی: y=x
  تابع ثابت: y=a
  تابع قدر مطلق:آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع
  تابع خطی: y=ax+b
  تابع چند جمله ای:آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع
  تابع گویا: تابع f که به صورت خارج قسمت دو تابع چند جمله ای باشد، تابع کسری یا گویا می گوییم.
  آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع

  تابع پله ای یا جزء صحیح:آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع و منظور آن مقدار صحیح x است( بزرگترین عدد صحیح کوچکتر یا مساوی x) یعنی به ازای هر آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع داریم
  آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع

  مثال(6):
  آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع


  معکوس تابع f از رابطه ی
  آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع

  به دست می آید یعنی جای دو مختص را در تمامی عناصر f جابه جا می کنیم.
  معکوس یک تابع لزوما تابع نیست.
  مثال(7):
  معکوس تابع آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع را به دست آورید.
  آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع

  x را به y و y را به x تبدیل می کنیم و y را بر حسب x محاسبه می کنیم.
  آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع

  شکل دو تابع معکوس نسبت به نیمساز ربع اول متقارن است.
  تابع معکوس:معکوس یک تابع زمانی که تابع اولیه یک به یک باشد خود یک تابع است.
  تمرین(4):
  معکوس توابع زیر را به دست آورید.
  آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع

  توابع زوج و فرد:
  اگر در فرمول تابع x را به -x تبدیل کنیم و f(x) تغیر نکند تابع را زوج می گوییم.
  تابع زوج نسبت به محور y ها قرینه است.

  اگر در فرمول تابع x را به -x تبدیل کنیم و f(x) به -f(x) تبدیل شود تابع را فرد می گوییم.
  تابع فرد نسبت به مبدا مختصات متقارن است.
  مثال(8):
  کدامیک از توابع زیر زوج و کدامیک فرد است.
  آموزش ریاضی : تابع چیست؟ روشهای تشخیص تابع و انواع تابع

  دریافت فایل pdf
  مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
  http://amar.ibep.ir