آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 

دامنه تغیرات (range) ساده ترین شاخص پراکندگی است و برابر با اختلاف بزرگترین و کوچکترین مشاهده است.
یکی از عیوب دامنه تغیرات این است که تنها به بزرگترین و کوچکترین مشاهده توجه کرده و چگونگی قرار گرفتن مشاهدات بین این دو مقدار را در نظر نمی گیرد.
مثال1: دامنه مشاهدات زیر را به دست آورید
6, 4, 5, 6, 5, 5, 4
R: 6-4=2

مثال2: دامنه مشاهدات زیر را به دست آورید
19, -30, 20, -7, -15, 31, 17
R: 31-(-30)=21

یکی دیگر از معایب دامنه: اگر مشاهدات شامل داده پرتی باشد دامنه به شدت تحت تاثیر آن قرار می گیرد
بازگشت به صفحه شاخص های پراکندگی
بازگشت به صفحه شاخص های مرکزی و پراکندگی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir