آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش کنترل کیفیت آماری .
.
 

روشهای بهبود کیفیت را می توان در بخشهای مختلف یک شرکت یا سازمان به کار برد. یک نکته اصلی را باید همیشه در مورد یک محصول در نظر داشت و آن این است که محصول باید خواسته های افرادی را که از آن استفاده می کنند برآورده نماید. با توجه به این نکته ما کیفیت را شایستگی جهت استفاده تعریف می کنیم.

واژه های مهندسی کیفیت

هر محصول از عناصری تشکیل گردیده است که آنها همگی با هم شایستگی جهت استفاده از آن را تعیین می نمایند. این پارامترها را معمولا مشخصه های کیفی می نامند. مشخصه های کیفی ممکن است چند نوع باشند:
  1. فیزیکی: طول، وزن، ولتاژ، غلظت
  2. حسی: مزه، شکل ظاهری، رنگ
  3. وضعیت زمانی: قابلیت اطمینان، قابلیت نگهداری، قابلیت تعمیرپذیری
مهندسی کیفیت مجموعه ای از فعالیتهای مهندسی، مدیریتی و عملیاتی است که یک شرکت جهت کسب اطمینان از اینکه این مشخصه های کیفی در سطوح مورد نظر یا اسمی قرار دارند به کار برده می شود.
برای اغلب سازمانها این امر مشکل و پر هزینه است که بتوانند محصولاتی با مشخصه های کیفی عرضه نمایند که عاری از هرگونه عیب باشند. دلیل اصلی این مشکل وجود تغیر پذیری در اینگونه مشخصه هاست در هر محصول مقدار مشخصی تغیر پذیری وجود دارد و در نتیجه هیچ دو محصولی با یکدیگر یکسان نخواهند بود. اگر این تغیرات کم باشد آن گاه نباید اثر محسوسی بر روی نظر مشتری نسبت به محصول ایجاد گردد. ولی اگر این تغیرات زیاد باشد دیگر محصول از نظر مشتری قابل قبول نخواهد بود. بنابراین می توان بهبود کیفیت را کاهش در تغیر پذیری فرایند و محصول تعریف نمود به علت اینکه تغیر پذیری را می توان فقط از طریق اصول آماری توضیح داد بنابراین روشهای آماری کاربرد زیادی در فعالیت های بهبود کیفیت دارند.

رابطه ی بین بهبود کیفیت و بهروری

با گذشت زمان، کیفیت به عنوان عامل اصلی در تصمیم گیری مشتریان در مرحله ارزیابی محصول و یا خدمات استفاده می گردد. در نتیجه کیفیت یک عامل کلیدی جهت دستیابی به موفقیتهای تجاری، رشد و جایگاه رقابتی بهتر محسوب می شود. سازمان هایی که از کیفیت به عنوان استراتژی تجاری استفاده می کنند و از برنامه های بهبود کیفیت موثری نیز برخوردار هستند بازده مالی خوبی را تجربه می نمایند. برنامه های بهبود کیفیت مناسب و موثر با عث افزایش نفوذ در بازار، ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه های کلی ساخت و خدمات می گردد. بنابراین شرکت هایی که از یک چنین برنامه هایی برخوردار هستند می توانند برتری خوبی نسبت به رقبای خود داشته باشند.
امروز بهبود کیفیت به عنوان استراتژی تجاری مطرح می گردد. دلایل گوناگونی برای چنین نگرشی وجود دارد که می توان از میان آنها به موارد زیر اشاره نمود:
  • ارتقاء سطح آگاهی و شناخت مصرف کننده نسبت به کیفیت و عملکرد کیفیت.
  • مسئولیت در قبال محصول.
  • افزایش هزینه ی نیروی کار، انرژی و مواد اولیه.
  • تنگتر شدن عرصه ی رقابت.
  • بهبودهای قابل توجه در زمینه ی بهروری با به کار گیری برنامه های مهندسی کیفیت.
بهبود کیفیت می تواند رشد تجاری و موقعیت رقابتی سازمان را ارتقاء بخشد.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir