آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش کنترل کیفیت آماری .
.
 

کیفیت در طرح

برای دستیابی به بازار تقاضا، تولید کنندگان باید تصمیم بگیرند که چه نوع طرحی از نظر مواد، فرم، شکل ظاهری، عملکرد محصول و غیره تولید گردد تا برای مشتریان قابل قبول باشد.

کیفیت در ساخت

پس از طرح محصول و قرار گرفتن آن در خط تولید، مشخص می گردد که فرآیند تولیدی کلیه واحدها، محصول را مطابق طرح تولید نمی نماید. علت عدم تطابق محصول ساخته شده با طرح اصلی می تواند به علت نقص در مواد، عیب در مونتاژ فرعی، اجزاء خریداری شده، مونتاژ اصلی، بی دقتی تولید کنندگان و عدم مهارت لازم کارگران، حتی نقض در طرح و یا نقص در برنامه ریزی و کنترل فرآیند تولیدی باشد.

نتایج کنترل کیفیت

افزایش میزان سرمایه گذاری کنترل کیفیت باعث می شود.
  • ضایعات کاهش یابد.
  • دوباره کاری کاهش یابد.
  • محصول با کیفیت بهتری تولید شود.
  • سهم بیشتری از بازار به کنترل در آید.
  • اعتبار تولیدی در نزد بانکها و مشتریان به وجود آید.
در مجموع کنترل کیفیت برای این منظور به وجود آمده است که:
  • هزینه های تولیدی را کاهش دهد.
  • کیفیت را بهبود بخشد.
  • کارایی را افزایش دهد.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir